VERKOOPSVOORWAARDEN

1.      Toepasselijkheid

1.      Bestelling via de internetsite van ingecox.com houdt in dat de klant deze algemene voorwaarden gelezen, begrepen en aanvaard heeft.

2.      Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk via schriftelijke contracten ondertekend door zowel ingecox.com als de klant en zijn slechts van toepassing voor de daarin opgenoemde punten. Alle overige punten van de algemene voorwaarden blijven ongewijzigd van toepassing

3.      Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op eventuele tussenpersonen van ingecox.com en op eventuele tussenpersonen van de klant.

4.      Deze algemene voorwaarden gelden niet voor offline verkopen. In deze context gelden specifieke algemene voorwaarden, welke worden opgenomen in afzonderlijke afspraken of contracten per opdracht of per klant. Voor meer informatie hieromtrent raden wij aan contact op te nemen met het telefoonnummer +32 (0)491 33 71 71.

 

2.      Aangeboden artikelen en prijzen

1.      Voorafgaand aan de elektronische bevestiging van de bestelling door de klant, deelt ingecox.com aan de klant alle nodige informatie mee m.b.t. de door de klant bestelde artikelen.

De artikelen worden op de website zo precies mogelijk beschreven en afgebeeld. Mocht er, niettegenstaande alle voorzorgen, zich toch een fout voordoen, of bijvoorbeeld een kleurverschil, dan kan ingecox.com hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De kleuren op scherm kunnen afwijken van de realiteit.

2.      De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing.
Alle vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke voorziene B.T.W..

3.      Voor de verzending van de producten doet de ingecox.com beroep op de diensten van de Post

4.      Indien een door de klant besteld artikel toch niet voorradig is, wordt de klant hiervan via e-mail op de hoogte gebracht.

De bestelling, dan wel desbetreffend deel van de bestelling, wordt vervolgens geannuleerd, en het vooraf door de klant betaalde corresponderende bedrag wordt hem terugbetaald binnen de 30 dagen nadat de klant op de hoogte werd gebracht van het niet meer voorradig zijn van het artikel.

3.      Informatie door de klant

De klant is ertoe gehouden alle informatie aan ingecox.com mede te delen die ingecox.com nodig acht om een vlotte en correcte afhandeling van de bestelling te verwezenlijken.

Hiertoe zal ingecox.com de velden van de webwinkel van ingecox.com aanduiden die verplicht dienen te worden ingevuld opdat de bestelling kan plaatsvinden.

De klant is als enige aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en accuraatheid van de door hem verstrekte informatie.

4.      De bestelling

1.     Sluiting van de bestelling

De bestelling bestaat vanaf de elektronische bevestiging van de bestelling door de klant aan ingecox.com

ingecox.com behoudt zich het recht voor de bestelling te weigeren, niet uit te voeren of aan bijkomende voorwaarden te onderwerpen indien :

       •    de klant onjuiste, onvolledige en/of valse gegevens heeft geleverd;

       •    er bewijzen of ernstige aanwijzingen zijn van niet-betaling en/of fraude door de klant;

       •    vorige bestelling(en) onbetaald zijn gebleven om gelijk welke reden.

 

2.     Garantie voor de klant-consument

Op basis van de artikelen 1649bis e.v. van het Burgerlijk Wetboek m.b.t. verkoop aan de consument, beschikt de klant-consument over een wettelijke garantie.

De klant erkent dat, om van de rechten te kunnen genieten die aan deze wettelijke garantie zijn verbonden, hij aan ingecox.com de leveringsbon dient voor te leggen.

3.     Garantie voor de klant niet-consument

Klachten uit hoofde van verborgen gebreken dienen te worden ingediend binnen 7 dagen nadat het gebrek wordt vastgesteld.

De aansprakelijkheid van ingecox.com, beperkt zich dan tot herstelling waar mogelijk, tot de vervanging door een gelijkaardig product of terugbetaling van de aankoopprijs.

In geen geval is ingecox.com aansprakelijk voor de onrechtstreekse gevolgen van de onbeschikbaarheid van een product als gevolg van de gebrekkigheid van dit product.

De garantietermijn van ingecox.com kan geenszins de fabrieksgarantietermijn overschrijden

ingecox.com zal geenszins aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade, inclusief lichamelijke schade en de gevolgen voor de klant of een derde naar aanleiding van nagelaten onderhoud, niet-conform gebruik, opzettelijke beschadiging of onoplettendheid.

4. Levertijd – adres – wijze van de bestelling

1.   In België verbindt ingecox.com zich ertoe de bestelling te leveren binnen de 7 werkdagen indien alle producten voorradig zijn.

Voor leveringen in het buitenland moet rekening gehouden worden met een leveringstermijn van een 10-tal werkdagen.

Deze leveringstermijn wordt ter goeder trouw aangegeven, doch zonder waarborg.

In geen geval kan een vertraging in de levering leiden tot een annulatie van de bestelling en/of schadevergoeding.

De Koper kan de bestellingen eveneens komen ophalen bij San Bao, Eeuwfeeststraat 2 te 3400 Ezemaal, zonder dat enige verzendingskost zal worden aangerekend.

    2. ingecox.com levert de door de klant bestelde artikelen op het door hem opgegeven leveringsadres.

Indien de klant niet aanwezig is, wordt een bericht achtergelaten en volgt een tweede aanbieding.

Indien geen aflevering mogelijk is of indien de klant weigert de zending in ontvangst te nemen, contacteert ingecox.com de klant voor overleg.

Alle kosten verbonden aan een hernieuwde aanbieding, vernietiging of terugzending van de zending zullen aan de klant aangerekend worden.

Bij gebreke aan tijdige instructies van de klant zal ingecox.com naar eigen goeddunken de zending verder verkopen.

Indien een zending niet kan afgeleverd worden omdat het adres van de klant onjuist of onvolledig blijkt, zal ingecox.com de klant contacteren en trachten het juiste adres te vinden.

Extra kosten verbonden aan de aflevering op een adres dat verschilt van het door de klant aanvankelijk opgegeven adres worden in rekening gebracht.

3. Bij de levering tekent de klant een afleveringsbewijs. Indien hij de levering weigert wegens zichtbare       gebreken en/of onregelmatigheden, vermeldt hij dit op het afleveringsbewijs.

Na tekening voor ontvangst, controleert de klant de levering aan de hand van de nota of bijgeleverde factuur. Indien het aantal of de aard van de door de klant bestelde artikelen niet overeenstemt met hetgeen op de nota/factuur is vermeld, dan wel met de inhoud van het colli, dan verwittigt de klant ingecox.com hieromtrent en dit binnen de 2 werkdagen na levering van de artikelen.

4.Eventuele klachten van beschadiging van de bestelde goederen, moeten uiterlijk binnen 2 dagen aan ingecox.com doorgestuurd worden. Inhoud en originele verpakking moeten aan ons kunnen getoond worden, om de klacht te staven.

5.      Betalingsvoorwaarden – eventuele terugbetaling en facturering

1.      De door de klant bestelde artikelen dienen voorafgaand aan de levering betaald te worden.

2.      Deze betaling kan geschieden via creditcard en dit op volgende wijze :

       •   de klant bestelt de door hem gewenste artikelen;

       •    de klant betaalt het bedrag van desbetreffende artikelen via creditcard of vermelding op website.

3.      Indien om gelijk welke reden de bestelling alsnog niet kan uitgevoerd worden, wordt het door de klant voorafbetaalde bedrag hem zo vlug mogelijk, en uiterlijk 30 dagen na betaling, teruggestort.

6.      Bescherming van het privé-leven

Alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de bestelling te verwerken, worden veilig opgeslagen door ingecox.com of haar medewerkers, en kunnen worden doorgegeven aan bedrijven waarmee ingecox.com, of haar dienstverleners samenwerken wanneer dit nodig is voor de verwerking van de bestelling.

Naast de hierboven beschreven doeleinden mag ingecox.com uw persoonsgegevens eveneens verwerken voor publicitaire doeleinden.

Wanneer dit nodig is om het advertentiesysteem te beheren, kunnen Uw persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan bedrijven die samenwerken met ingecox.com of zijn dienstverleners.

Hij kan zich ook, door zich tot ingecox.com te richten, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn persoons –en verkeersgegevens met het oog op direct marketing.

7. Nietigheid

De nietigheid, de onuitvoerbaarheid of de onafdwingbaarheid van één clausule van de bestelling laat de geldigheid, de uitvoerbaarheid of de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de bestelling onverlet, behalve indien de bestelling zonder deze clausule geen voortgang kan vinden.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site en op alle bestellingen.

In geen geval kan een vertraging in de levering leiden tot een annulatie van de bestelling en/of schadevergoeding.

 

9.  Copyright ingecox.com


Alle rechten voorbehouden. Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van ingecox.com worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht  aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

    

10.Bedrijfsgegevens

Inge Cox, San Bao, Eeuwfeeststraat 2, 3400 Ezemaal

Btw nr NL: 15 85 80 199 B01

       Inschrijvingsnummer KvK: 12049859

Btw nr BE: 0891 830 173

 

 

terug naar home-pagina           terug naar webwinkel